Strana - 1

Zobrazit po: 4 - 8 - 12 -
16

15. 05. 2016

replica rolex

The Central Moravian Agency for Rural Development, public service company


Main activities:
• Strategic planning
• Establishment of democratic innovations and higher citizen participation
• Grant consulting
• Project management
• Animation and promotion of rural areas

 

More info... click "Prezentation - ENG"

15. 05. 2016

Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.

 

replica omega

Středomoravská agentura rozvoje venkova (SMARV) je obecně prospěšnou společností, která spolupracuje s místními akčními skupinami v celé České republice, zejména však na střední Moravě. Důležité jsou i její mezinárodní aktivity, především s partnery v Polsku, na Slovensku a v Chorvatsku, kde se podílela na zakládání a zlepšování činnosti MAS. SMARV spolupracuje s prestižními univerzitními pracovišti, řada výstupů má výzkumný charakter.


V letech 2008–2009 pomáhala s vytvářením strategických plánů LEADER, animací místních partnerství v regionech MAS a administrací a evaluací projektů v ose IV. Programu rozvoje venkova 2007–2013. Od roku 2013 se podílela na zapojování veřejnosti a vytváření strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro nové plánovací období 2014-2020.

Jedním ze zakladatelů SMARV je MAS – Partnerství Moštěnka, která působí v regionu mezi Přerovem a Zlínem, a patří mezi nejlepší MAS v České republice. V celostátním hodnocení MAS v letech 2010-2012 byla postupně na 7. místě, 3. místě a 1. místě ze 112 regionů. MAS – Partnerství Moštěnka dlouhodobě spolupracuje se slovenskou MAS MALOHONT v Banskobystrickém kraji, která rovněž patří mezi špičku ve své zemi. Jen Partnerství Moštěnka se podílela na implementaci projektů za bezmála 70 milionů korun z PRV.

SMARV dále spolupracoval a spolupracuje s MAS Moravská cesta (Olomoucký kraj), MAS Moravský kras (Jihomoravský kraj) a MAS Regionu Poodří (Moravskoslezský kraj), které rovněž byly ve všech hodnoceních v kategorii „A“. SMARV ovšem spolupracoval i s dalšími regiony - MAS Podhostýnska, MAS Vizovicko a Slušovicko (obě Zlínský kraj) a nejnověji MAS Moravská brána (Olomoucký kraj). V „získávání dovedností“ pomáhal nově vznikajícím partnerstvím - MAS Hříběcí Hory, MAS Hanácké Království a MAS Slavkovské bojiště.

 

Zpočátku se agentura věnovala aktivitám v Programu rozvoje venkova, např. v roce 2010 realizovala vzdělávací projekt „Společně měníme a rozvíjíme venkov“ (PRV III.3.1 Vzdělávání a informace).

Posléze se SMARV zaměřila na vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde se v letech 2010–2011 podílela ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a vybranými MAS na projektu „Moravské vysoké školy partnerem moravského venkova“ (UNIVES).


V letech 2012–2013 agentura realizovala v OP VpK vlastní projekt „Sblíženi politikou – výchova k aktivnímu občanství a lokální demokracii“ (SPALO).

 

Od roku 2013 se SMARV podílí zejména jako facilitátor zapojování veřejnosti a konzultant strategického plánování na vytváření strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v některých MAS na střední Moravě, což bylo hlavní aktivitou roku 2014.

V roce 2015 byl SMARV odborným dodavatelem Sdružení místních samospráv ČR v projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ (MAS-EChÚ), kde se podílel na vytvoření studie, metodiky a právních návrhů zlepšení efektivity veřejné správy, mezi které patří také metodika a konzultace Strategií spolupráce obcí zapojených MAS. Projekt se týkal 72 MAS z celé ČR. V současné době se SMARV podílí na prosazování legislativy vzešlé z projektu. Hodnota celého projektu činila 31,7 milionu korun (cca 1,17 mil EUR).


Další aktivity aktérů SMARV:

 
SMARV realizovala řadu dalších drobných projektů, které podpořilo Zastoupení Evropské komise v ČR či Visegrádský fond.
Jednotliví aktéři SMARV se podílejí také na dalších aktivitách pro rozvoj venkova. Předseda správní rady Tomáš Šulák od roku 2009 do současnosti (tedy osm let) vydává Zpravodaj venkova (měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě MAS ČR). Je spoluzakladatelem Národní sítě rozvoje venkova (nyní NS MAS ČR), působí také v celostátním výboru Sdružení místních samospráv. Je starostou obce Veselíčko, působí ve vedení svazků obcí a MAS, které zastupuje na krajské i národní úrovni (Regionální stálá konference - RSK, Národní stálá konference - NSK).

Na činnosti SMARV se podílí řada odborníků:

Pavel Šaradín, Associate Professor – Univerzita Palackého  v Olomouci, odborné výstupy
Tomáš Lebeda, Associate Professor - Univerzita Palackého v Olomouci, koordinátor sociologických šetření
Ing. Jana Jurajdová – koordinátorka vzdělávacích projektů, např. Rural Voice, školení a certifikace manažerů MAS (vedl Ústav zemědělských a potravinářských informací – ÚZEI) apod.
Hana Slováková, M.A – vedoucí projektů Grundtvig aj.; nyní pracuje jako metodik CLLD pro Centrum regionálního rozvoje (CRR) v Olomouckém kraji (platební agentura MMR)
Dr. Stanislav Polčák – Poslanec Evropského parlamentu, předseda Sdružení místních samospráv ČR, garant implementace legislativních návrhů a odborných výstupů
Jiří Ježek, Associate Professor – Západočeská univerzita v Plzni, zpracování strategických plánů
Iveta Vrábková, Associate Professor – Technická univerzita Ostrava, specialista na public administration a efektivitu v oblasti veřejné správy


Hlavní aktivity SMARV:

 
• Dotační poradenství (vč. zpracování projektů, studií a analýz)
• Projektové řízení (administrace, účetnictví, výběrová řízení, monitoring, evaluace)
• Strategické plánování (vč. zapojování veřejnosti, zpracování studií a analýz, zejména pro MAS, DSO a obce)
• Animace venkova (vč. vzdělávání, propagace, facilitace veřejných projednávání)
• Prosazování demokratických inovací a zvyšování participace občanů
• Propagace (zpracování textů, grafiky, designu, tisku, vydávání publikací, public relations aktérů venkova

 

www.smarv.cz
Tomáš Šulák, předseda správní rady SMARV 

Fake Handbags Replica Watches UK